Darmowa dostawa
Darmowa dostawa powyżej 300 zł
Darmowa dostawa (Kurier DPD) już od 300,00 zł.
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego hanesto.com

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego hanesto.com, składania zamówienia na produkty dostępne w Sklepie Internetowym hanesto.com, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego hanesto.com oraz składania zamówień na produkt niezbędne są: 
  a) komputer z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową (np. Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, Mozilla Firefox), 
  b) konto poczty elektronicznej – e-mail.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego hanesto.com zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym również do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego hanesto.com.
 4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. HANESTO Łukasz Piątka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego hanesto.com spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem Klienta lub osób trzecich lub w przypadku niekompatybilności Sklepu Internetowego hanesto.com z infrastrukturą techniczną Klienta.

2 DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

Hanesto - HANESTO Łukasz Piątka z siedzibą w Kotlinie ul. Staszica 3b, 63-220 Kotlin, NIP: 6172177012, Regon 385224882.

Sklep Internetowy hanesto.com – prowadzony przez HANESTO Łukasz Piątka sklep internetowy, pod domeną www.hanesto.com

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego hanesto.com.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym hanesto.com w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową oraz będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Newsletter usługa dostarczania przez HANESTO Łukasz Piątka za wyraźną zgodą Użytkownika bezpłatnych, cyklicznych informacji na temat oferty HANESTO Łukasz Piątka, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

Regulamin - niniejszy regulamin.

3 INFORMACJE O PRODUKTACH

 1. Prezentowane informacje o produktach dostępnych w Sklepie Internetowym hanesto.com stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Podane na stronie Sklepu Internetowego hanesto.com ceny produktów: 
  a) zawierają podatek VAT i podawane są w polskich nowych złotych, 
  b) nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt zamówienia prezentowany jest w podsumowaniu zamówienia, przed jego potwierdzeniem przez Klienta.
 3. Hanesto Łukasz Piątka zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących zmian cen produktów. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim pozostaje bez wpływu na zamówienia złożone i potwierdzone przed datą zmiany ceny produktu.

4 WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym hanesto.com przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy: 
  a) dodać produkt/y do „koszyka”, 
  b) przejść do „kasy”, 
  c) uzupełnić niezbędne pola formularza zakupowego, 
  d) wybrać dostępny sposób dostawy oraz płatności, 
  e) zaakceptować niniejszy Regulamin.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie przez Hanesto Łukasz Piątka oferty zawarcia umowy sprzedaży przez Klienta zamówionego produktu.
 4. Po złożeniu zamówienia, na adres e-mail wskazany przez Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Hanesto Łukasz Piątka zamówienia złożonego przez Klienta.
 5. Zakup każdego produktu potwierdzony jest za pomocą wydruku z kasy fiskalnej lub na podstawie faktury VAT.
 6. Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 29.12.2012 poz.1528) Klient akceptuje przesyłanie, udostępnianie faktur oraz ich korekt i duplikatów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formie elektronicznej od wskazanego poniżej Wystawcy faktur: Hanesto Łukasz Piątka  ul. Staszica 3b, 63-220 Kotlin
 7. Zakup produktu możliwy będzie m.in. przy pomocy karty płatniczej Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Eletronic oraz Maestro, a także szybkich przelewów internetowych oraz BLIK.
 8. W przypadku dokonania zwrotu towaru dla zamówienia opłaconego kartą płatniczą, Klient otrzyma środki na rachunek karty płatniczej użytej do opłacenia zamówienia.

5 FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:
  •    Przelew natychmiastowy - szybki przelew internetowy, obsługiwany przez dostawcę usług szybkich płatności elektronicznych, firmę BlueMedia, gwarantującego pełne bezpieczeństwo przeprowadzanej transakcji.
  W ramach przelewu natychmiastowego istnieje możliwość płatności za pomocą karty płatniczej. Obsługiwane są nastepujące karty:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

Operatorem płatności realizowanych przez karty płatnicze jest BlueMedia S.A.

 • Przelew na konto bankowe - tradycyjny przelew bankowy
  • Dane do przelewu:
  • Numer konta: 02 1140 2004 0000 3102 7959 7637
  • Odbiorca: Hanesto Łukasz Piątka
  • Adres: ul. Staszica 3b, 63-220 Kotlin
  • W tytule przelewu prosimy wpisać numer zamówienia.

Przy wyborze tej opcji płatności należy pamiętać, że czas księgowania przelewu może wynosić nawet do 48 godzin. Jeśli zależy nam na szybkiej realizacji zamówienia, lepszym wyborem będzie przelew natychmiastowy.

6 PRACE KONSERWACYJNE

 1. Hanesto Łukasz Piątka zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania ze Sklepu Internetowego hanesto.com.
 2. Hanesto Łukasz Piątka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze, którego Klient używa w celu korzystania ze Sklepi Internetowego hanesto.com

7 POUFNOŚĆ I DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Hanesto Łukasz Piątka , ul. Staszica 3b, 63-220 Kotlin, który przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 i 1669) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Hanesto Łukasz Piątka  do celów realizacji umowy, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Hanesto Łukasz Piątka  w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 4. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcia umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

8 NEWSLETTER

 1. Administratorem danych jest HANESTO ŁUKASZ PIĄTKA z siedzibą w Kotlinie ul. Staszica 3b, 63-220 Kotlin.
 2. Dane osobowe zbierane są w celu świadczenia usługi „Newsletter”, w związku z którą Hanesto Łukasz Piątka  pozyskuje od osób zainteresowanych adresy poczty elektronicznej.
 3. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usługi „Newsletter”.

9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym hanesto.com w ciągu 14 dni od daty odebrania produktu.
 2. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, musi on poinformować o tym Hanesto Łukasz Piątka poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu.
 3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie wypełnionego formularza odstąpienia od Umowy (Załącznik nr 1.) lub jakiegokolwiek innego oświadczenia, według swojego wyboru.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminów określonych w Regulaminie.
 5. Jeżeli Konsument odstąpi od umowy, Hanesto Łukasz Piątka zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności.
 6. Konsument otrzyma od Hanesto Łukasz Piątka zwrot płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Hanesto Łukasz Piątka otrzymał oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Hanesto Łukasz Piątka ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności, nie jest możliwe, Hanesto Łukasz Piątka niezwłocznie skontaktuje się z Konsumentem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu ustalenia numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności. W takim wypadku bieg 14-dniowego terminu rozpoczyna się w dniu, w którym Konsument dokonał wskazania takiego numeru rachunku bankowego.
 7. W przypadku zwrotu produktu lub produktów, Hanesto Łukasz Piątka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu lub produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 8. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli zamówione produkty nie zostały jeszcze przygotowane to wysyłki, kontaktując się z Hanesto Łukasz Piątka za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem sklep@hanesto.com.
 9. W przypadku zwrotu zamówienia koszty przesyłki do Hanesto Łukasz Piątka ponosi Klient lub Konsument.

10 REKLAMACJE

 1. Hanesto Łukasz Piątka odpowiedzialna jest wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie za wadę fizyczną uznaje się niezgodność dostarczonego produktu z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego produktu przez Hanesto Łukasz Piątka.
 2. Hanesto Łukasz Piątka w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu umożliwienia Hanesto Łukasz Piątka rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupy tego produktu lub produktów z opisem reklamacji.
 4. Reklamowany produkt Klient winien odesłać na adres Hanesto Łukasz Piątka uprzednio wypełniając formularz RMA dostępny na stronie: https://hanesto.com/. Wypełnienie formularza jest obowiązkowe przed wysłaniem urządzenia.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta, Hanesto Łukasz Piątka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Powyższe nie wpływa na uprawnienie Klienta do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany lub usunięcia wady produktu albo obniżenia jego ceny, Hanesto Łukasz Piątka zwróci Klientowi należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Klient nie będący Konsumentem w przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c.: 
  a) wyłączona zostaje odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi,
  b) okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
 7.  

11 ZMIANA REGULAMINU

 1. Hanesto Łukasz Piątka ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia zmienionego Regulaminu w witrynie WWW o następującym adresie www.hanesto.com.
 2. Hanesto Łukasz Piątka poinformuje Użytkowników o wszelkich zmianach Regulaminu umieszczając odpowiednie informacje na stronie www.hanesto.com
 3. Zmiany Regulaminu nie uprawniają Użytkowników do wypowiedzenia Umowy.

12 PRAWO WŁAŚCIWE, ROZWIĄZYWANIE SPORÓW, NAGŁÓWKI

 1. Wskazane w niniejszym Regulaminie nagłówki mają wyłącznie charakter pomocniczy i pozostają bez wpływu na wykładnię jego postanowień.
 2. Regulamin oraz zawarte na jego podstawie umowy usługi podlegają prawu polskiemu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik nr 1.
do Regulaminu sklepu internetowego Hanesto.com

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ADRESAT:

HANESTO ŁUKASZ PIĄTKA
UL. Staszica 3b
63-220 Kotlin

KLIENT:

Imię i nazwisko Klienta:
Adres:
e-mail:
Tel. kontaktowy:

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU

Informuję niniejszym o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży:

 • Nazwa przedmiotu:
 • Cena brutto:
 • Data zawarcia umowy:
 • Data otrzymania produktu:
 • Oznaczenie produktu : 
  (w przypadku nabycia kilku produktów w jednym zamówieniu)

Sposób zwrotu płatności:

zwrot płatności na rachunek bankowy prowadzony przez bank: …………………………………………………………………………………………………………………

o numerze: …………………………………………………………………………………………………………………

POUCZENIE KONSUMENTA
o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży

 • Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny
 • Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Hanesto Łukasz Piątka z siedzibą w Kotlinie (63-220) przy ul. Staszica 3b) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać z niniejszego wzoru formularza odstąpienia.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 • Nie mogą jednak odstąpić Państwo od umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi drogą elektroniczną, jeżeli spełnione są następujące warunku wskazane w Regulaminie:

    ◦ wyrazili Państwo zgodę na dostarczanie Państwu usługi przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy, oraz

    ◦ zostali Państwo poinformowani przez Hanesto Łukasz Piątka  o utracie przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy wskutek wyrażenia zgodny dostarczanie usługi, przed udzieleniem takiej zgody.

 • W przypadku odstąpienia od umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy lub wskazania przez Państwa numeru rachunku bankowego, w przypadkach wskazanych w Regulaminie. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wybraliście Państwo inne rozwiązanie (zwrot płatności na wskazany rachunek bankowy), w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Zapoznałem(/-am) się z Regulaminem sklepu internetowego Hanesto.com i zawartymi w nim zasadami dokonywania odstąpienia.

 

Imię, Nazwisko i podpis Klienta: ______________________________ 

Data: ______________________ 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl